Zajęcia wspomagające w naszej szkole.

Szanowni Rodzice,

na podstawie § 10f rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U.  z 2021r. poz. 983) w szkole planuje się zorganizowanie zajęć wspomagających, o których mowa w § 10f ust. 1 wymienionego rozporządzenia, w okresie od dnia 2 września 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r.

W ramach zajęć wspomagających planuje się realizację zajęć z następujących przedmiotów (do wyboru):

język polski,

język angielski,

matematyka.

Zajęcia będą prowadzone w bezpośrednim kontakcie z uczniami, w grupie liczącej co najmniej 10 uczniów (może być to także grupa międzyooddziałowa lub międzyklasowa).

Rodzice/opiekunowie zainteresowani udziałem dziecka w w/w. zajęciach składają do dyrektora szkoły pisemną deklarację uczestnictwa ucznia w organizowanych w szkole zajęciach wspomagających z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie do 24 września 2021 r. (wzór deklaracji u wychowawcy). Zajęcia będą organizowane dla chętnych uczniów, a złożona deklaracja jest wiążąca.

 

Z poważaniem

Anna Karpińska

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Augustowie