Dyrekcja Szkoły informuje, iż do wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły należy dołączyć klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.


    Terminy przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Augustów.

Lp.

           Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do  klas I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Od 01.03.2021r. do 12.03.2021r

 

  od 01.06.2021r. do 15.06.2021r

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

   
    

       do 23.03.2021r

 

    

       do 24.06.2021r

3.

Podanie do wiadomości w sekretariacie szkolnym przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych


          26.03.2021r


            29.06.2021r

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

   

       do 01.04.2021r


         do 02.07.2021r

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

  
          07.04.2021r


             05.07.2021r

 


REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKOLE

PODSTAWOWEJ NR 4 W AUGUSTOWIE NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

  1. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 2500) oraz art. 133 ust. 2 i 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2018r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245) i zgodnie z uchwałą nr V/52/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 31 stycznia 2019r. określa się następujące kryteria oraz liczbę punktów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Miasto Augustów:

Lp.

                                     Kryterium

                       Punkty

1

Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie uczęszczać w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja do danej szkoły podstawowej.

                          19

2

Przynajmniej jedno z rodziców kandydata pracuje w obwodzie danej szkoły podstawowej.

                          10

3

Kandydat zamieszkuje na terenie Gminy Miasto Augustów.

                           2

4

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.

                           1

5

Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

                           1

6

Niepełnosprawność kandydata.

                           1

7

Niepełnosprawność rodzica kandydata.

                           1

8

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.

                           1

9

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.

                           1

 

  1. Ustala się, że dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów, o których mowa w ust. 1 będą oświadczenia rodziców.