ZARZĄDZENIE   Nr  23 /2020

DYREKTORA  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 im. MARII KONOPNICKIEJ

z dnia24 marca 2020 r.

 

w sprawie organizacji nauczania zdalnego w okresie zawieszenia zajęć w szkole oraz obowiązków nauczycieli

 

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. _ Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) w związku z § 1 ust. 1 Rozporządzenia MEN   z dnia 20 marca 2020 r.  w sprawie  szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 493)

 

Zarządza się, co następuje:

§1.

         Zobowiązuję nauczycieli edukacji przedmiotowych, w tym nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do wprowadzenia zmian w programach nauczania w oparciu o które, w roku szkolnym 2019/2020 prowadzona jest edukacja.  Opracowanie pisemne proponowanych zmian należy przedstawić w formie tabelarycznej, jak w załączniki 1 do zarządzenia. Sugeruję, by treści najłatwiejsze i możliwe do opanowania przez uczniów w formie zdalnej nauki były uwzględnianie w pierwszej kolejności. Opracowanie obejmować ma 2 najbliższe tygodnie szkolne, licząc od dnia 25 marca 2020 r. Termin realizacji: 24 marca 2020 r. Opracowania należy przesyłać na adres: dyrsp4augustow@op.pl Zalecam konsultacje w zespołach przedmiotowych, z zachowaniem drogi elektronicznej.

§2.

       Polecam wychowawcom przekazanie poprzez e-dziennik każdemu rodzicowi i uczniowi komunikatów, które stanowią załącznik 2 do zarządzenia.

§3.

      Przedstawiam do zaopiniowania plan zajęć lekcyjnych dla poszczególnych oddziałów, który  widnieje na stronie: https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje. W przypadku uwag, proszę je kierować na podany wcześniej adres kontaktowy do dyrektora szkoły. 

§4.

      W celu ułatwienia korespondencji z uczniami oraz pomocy nauczycielom polecam nauczycielom świetlicy włączenie się do obsługi zdalnego nauczania w wymiarze 4 godzin tygodniowo wg. poniższego wykazu:

  1. mgr Krzysztof Smarkusz – tworzy zespół z wychowawcą klasy VIII a
  2. mgr Renata Sieńkowska – tworzy zespół z wychowawcą klasy VIII b

§5.

     Godziny pracy pedagoga szkolnego p. Moniki Paszkowskiej realizowane są w formie konsultacji i porad uczniom i rodzicom w godzinach: 9.30-13.30

§6.

   Wyznaczam godziny pracy nauczycielom informatyki wg poniższego wykazu:

Poniedziałek -  piątek – 8.00 – 12.00 - dyżur telefoniczny i czas przeznaczony na indywidualne porady i nauczanie uczniów w zakresie obsługi programów edukacyjnych i usprawniania sprzętu elektronicznego.

  Poniedziałek -  piątek – 12.00 – 13.00 -konsultacje dla nauczycieli w zakresie przygotowywania materiałów dydaktycznych.

§7.

     Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do udziału w ramach WDN w e-szkoleniu pt. „Jak nauczyć naszych uczniów bezpiecznego korzystania z sieci?” Udział w szkoleniu jest indywidulany i należy to zrobić w dniach 24 marca 2020 r. do odwołania Na bazie informacji uzyskanych na szkoleniu wychowawcy klas przekażą wskazówki swoim wychowankom (forma realizacji zadania jest dowolna: ustna w ramach komunikatorów lub pisemna jako opracowanie).

§8.

    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania tj. z dniem 24 marca 2020 r. i podlega ogłoszeniu drogą elektroniczną. 

 

                                                                                                                   

 Dyrektor Szkoły

 Mariola Karpińska