Program „Unplugged” z zakresu profilaktyki

Screenshot 2019-07-16 at 12.20.54_0.png

Od 19 października w Szkole będzie realizowany program „Unplugged” z zakresu profilaktyki uniwersalnej współfinansowany przez Urząd Miejski w Augustowie. Program realizowany będzie przez certyfikowanych trenerów programu „Unplugged”.

Uczniowie będą uczestniczyć w 4 warsztatach trwających po 3 godziny dydaktyczne, które będą realizowane podczas zajęć lekcyjnych. Terminy zajęć: 19.10.22r.; 3.11.22r.; 17.11.22r.; 01.12.22r.

Grupa docelowa 

Uczniowie w wieku 12-14 lat, klasa 7a i 8c – szczegółowy harmonogram zajęć będzie dostępny u wychowawców klas.

Cele programu

Celem głównym programu jest ograniczenie używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki) przez młodzież w wieku 12-14 lat.

Cele szczegółowe

 • Zmiana postaw i opinii  wobec używania substancji psychoaktywnych.
 • Nabycie przez uczniów umiejętności chroniących przed używaniem substancji psychoaktywnych.
 • Zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców uczniów biorących udział w programie.

Opis programu

Wykorzystywane w „Unplugged” strategie działań profilaktycznych obejmują: rozwijanie umiejętności życiowych uczniów, korygowanie błędnych przekonań normatywnych (edukacja normatywna) oraz przekazywanie wiedzy o konsekwencjach używania substancji psychoaktywnych. Program uwzględnia także wiedzę o czynnikach chroniących młodzież przed okazjonalnym i problemowym używaniem środków psychoaktywnych oraz odwołuje się do wiedzy z psychologii rozwojowej, która konieczna jest w ustalaniu celów oddziaływań profilaktycznych adresowanych do młodzieży. 

Realizacja programu:

Część programu przeznaczona dla uczniów składa się z 12 lekcji, które koncentrują się na umiejętnościach życiowych, przekonaniach normatywnych i wiedzy o substancjach psychoaktywnych.

Tematyka zajęć dla uczniów dotyczy problemów takich, jak:

 • konformizm,
 • przejawy nacisku grupowego i sposoby radzenia sobie z nim,
 • wiedza o czynnikach ryzyka i czynnikach chroniących przed piciem alkoholu, zróżnicowaniu podatności na alkohol w zależności od płci,
 • przekonania normatywne na temat rozpowszechnienia zjawiska używania substancji psychoaktywnych wśród młodych ludzi,
 • wiedza o przyczynach i następstwach palenia papierosów,
 • umiejętność komunikowania swoich emocji,
 • umiejętność asertywnej obrony swoich racji,
 • inne umiejętności interpersonalne, których niedostateczne opanowanie może skłaniać do używania substancji psychoaktywnych w sytuacjach towarzyskich,
 • wiedza o narkotykach,
 • umiejętność radzenia sobie z problemami, formułowania celów i podejmowania decyzji.

Metody realizacji zajęć:

prezentacje, praca w grupach, zadania domowe, scenki sytuacyjne, dyskusje, gry edukacyjne, informacje zwrotne.

Szkoła ma obowiązek realizować zajęcia wychowawczo-profilaktyczne, lecz jeśli rodzice nie wyrażają zgody, aby ich dziecko uczestniczyło w zajęciach proszę o pisemne oświadczenie.

Dodana: 5 październik 2022 22:18

Zmodyfikowana: 5 październik 2022 22:18

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 136