Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej

Wstęp deklaracji

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej w Augustowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia  4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://sp4.augustow.eu

Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej

ul. Marii Konopnickiej 5

16- 300 Augustów

mail: dyrsp4augustow@op.pl

tel. 87 643 22 29

fax. 87 643 61 38

 

Data publikacji strony internetowej: 2017-01-02

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-27

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, zamieszczone załączniki nie mają wskazanego rozszerzenia i wielkości pliku do pobrana,
 • brakuje ostrzeżeń o automatycznym otwarciu nowego okna w przeglądarce,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Ułatwienia na stronie internetowej

      Wszystkie elementy aktywne w serwisie są dostępne za pomocą klawiatury.

 • Na stronie nie ma elementów, które powodują nagłe zmiany jasności lub błyskają na czerwono
 • Nie ma elementów, które uruchamiają samoczynnie dźwięk.
 • Na stronie jest wyszukiwarka treści.
 • Zachowana jest spójność działania pasków menu i innych narzędzi nawigacyjnych.
 • Przy powiększeniu rozmiaru strony do 200% utrzymana jest jej funkcjonalność. Zawartość strony pozostaje czytelna niezależnie od orientacji ekranu.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-03-31. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2023-03-15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Augustowie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Justyna Grygo-Karpińska

 e-mail: dyrsp4augustow@op.pl 

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku szkoły prowadzą 3 wejścia: główne wejście znajdujące się od strony parkingu szkolnego przy którym znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo i jedno znajdujące się przy ulicy Sosnowej. Wejścia te są ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły od godziny 7.00 do 16.00. Dodatkowo w budynku znajduje się wyjście ewakuacyjne na boisko (na korytarzu obok gabinetu nauczycieli w-f).
 2. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 3. Budynek składa się z: piwnicy użytkowej, parteru oraz dwóch pięter. Częścią parteru, jednego piętra i piwnicy jest korytarz. Na jego dwóch końcach znajdują się dwie klatki schodowe. Na drugim piętrze znajdują się tylko dwa pomieszczenia użytkowe.
 4. Budynek posiada windę.
 5. Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych.
 6. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
 7. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 9. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa


Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego


Nazwa i adres podmiotu publicznego
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej ul. Marii Konopnickiej 5 16-300 Augustów


Numer identyfikacyjny REGON
00072026600000


Stan w dniu 01.01.2021 r.


Termin przekazania: do 31.03.2021 r.


Dane kontaktowe


E-mail sekretariatu podmiotu
dyrsp4augustow@op.pl


E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz
justysia16.g@gmail.com


Telefon kontaktowy
876432229


Data
2021-03-10


Miejscowość
Augustów


Lokalizacja siedziby podmiotu
Województwo
WOJ. PODLASKIE


Powiat
Powiat augustowski


Gmina
Augustów (gmina miejska)


Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:
[ X ] 2) wojewody


Dział 1. Dostępność architektoniczna
Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:
1


1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?
[ X ] TAK


2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych?
[ X ] TAK


3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?
[ X ] TAK


4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego?
[ X ] TAK


5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób?
[ X ] TAK


Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej
Do budynku szkoły prowadzą 3 wejścia: główne wejście znajdujące się od strony parkingu szkolnego przy którym znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo i jedno znajdujące się przy ulicy Sosnowej. Wejścia te są ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły od godziny 7.00 do 16.00. Dodatkowo w budynku znajduje się wyjście ewakuacyjne na boisko (na korytarzu obok gabinetu nauczycieli w-f).Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
Budynek składa się z: piwnicy użytkowej, parteru oraz dwóch pięter. Częścią parteru, jednego piętra i piwnicy jest korytarz.
Na jego dwóch końcach znajdują się dwie klatki schodowe. Na drugim piętrze znajdują się tylko dwa pomieszczenia użytkowe.Budynek posiada windę. Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.


Dział 2. Dostępność cyfrowa


1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
Liczba stron: 2
Liczba aplikacji: 0


Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
ID a11y-url sp4.augustow.eu
ID a11y-status [ X ] Częściowo zgodna
ID a11y-data-sporzadzenie 2020-03-31
ID a11y-url bip.sp4.augustow.eu
ID a11y-status [ X ] Częściowo zgodna
ID a11y-data-sporzadzenie 2020-03-31


2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności
Liczba stron: 0
Liczba aplikacji: 0


Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:


Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:


Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej
Wszystkie elementy aktywne w serwisie są dostępne za pomocą klawiatury.
Na stronie nie ma elementów, które powodują nagłe zmiany jasności lub błyskają na czerwono
Nie ma elementów, które uruchamiają samoczynnie dźwięk.
Na stronie jest wyszukiwarka treści.
Zachowana jest spójność działania pasków menu i innych narzędzi nawigacyjnych.
Przy powiększeniu rozmiaru strony do 200% utrzymana jest jej funkcjonalność. Zawartość strony pozostaje czytelna niezależnie od orientacji ekranu.


Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna


1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?
a. Kontakt telefoniczny [ X ] TAK
b. Kontakt korespondencyjny [ X ] TAK
c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych [ X ] TAK
d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych [ X ] NIE
e. Przesyłanie faksów [ X ] TAK
f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online) [ X ] NIE
g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty [ X ] NIE
h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) [ X ] NIE


2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?
[ X ] NIE


Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:
2


3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:
a. tekstu odczytywalnego maszynowo?
[ X ] NIE
b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?
[ X ] NIE
c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?
[ X ] NIE


4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?
[ X ] NIE


Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym


1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?
[ X ] NIE


2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?
[ X ] NIE


3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu?
[ X ] NIE


4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?
[ X ] NIE