Główne założenia programu:

 

Gimnazjum nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego rozpoczęło realizację programu autorskiego "Kariera w mundurze" w r. szk. 2010/2011

Obecnie ten program realizują trzy klasy: III b, II c i I b.

 

Główne cele programu

 

1. Przygotowanie do życia w społeczeństwie poprzez odpowiedni wybór zawodu.
2. Zapoznanie uczniów ze specyfiką pracy poszczególnych służb mundurowych.
3. Rozwijanie postaw patriotycznych, poszanowanie tradycji szkoły, symboli narodowych oraz przestrzegania prawa.
4. Kształtowanie racjonalnych zachowań w obliczu zagrożenia.
5. Wdrażanie uczniów do podnoszenia własnej sprawności fizycznej.
6. Rozszerzenie zainteresowań związanych ze specyfiką służb mundurowych.
7. Kształtowanie umiejętności współdziałania, dyscypliny, systematyczności i kontroli własnych zachowań.
8. Wyrobienie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach.

 

Tematyka treści nauczania

 

1. Zadania i cechy szczególne zawodu strażaka.
2. Uprawnienia i obowiązki policjanta.
3. Praca straży granicznej.
4. Obowiązki strażnika miejskiego.
5. Zasady funkcjonowania izby celnej.
6. Zawód - żołnierz.
7. Zakres działania leśnika.
8. Edukacja komunikacyjna.
9. Postawy samoobrony.
10. Udzielenie pierwszej pomocy.
11. Strzelectwo sportowe.

 

Młodzież regularnie uczestniczy w zajęciach strzeleckich, podczas których są realizowane następujące zagadnienia:
- warunki bezpieczeństwa podczas strzelania,
- ogólna budowa i zasady działania broni,
- grywanie przyrządów celowniczych i prowadzenie skutecznego ognia,
- zasady celnego strzelania,
- strzelanie treningowe.

 

Uczniowie ćwiczą techniki samoobrony pod fachowym okiem senseia Waldemara Matyki. Oprócz tego mogą przyswoić podstawowe umiejętności z zakresu technik walk Wschodu "Karate Kyokushin".
Kadeci poznają specyfikę pracy służb mundurowych podczas wycieczek do placówek jednostki wojskowej, straży pożarnej, straży granicznej, służby celnej, policji, straży miejskiej.
Podsumowanie pracy w klasach mundurowych odbywa się podczas konkursu strzeleckiego poświęconego patronowi szkoły pod hasłem "Józef Piłsudski - żołnierz, wódz, polityk", który odbywa się na strzelnicy w Klonownicy. Organizatorami imprezy są uczniowie, rodzice, wychowawcy klas mundurowych i nauczyciele.

W roku szkolnym 2011/2012 do udziału w zabawie zostały zaproszone drużyny z augustowskich gimnazjów i szkół podstawowych. W obecności gości uczniom "mundurówek" wręczono stopnie awansu.
Obowiązuje też ceremoniał klasy. Wprowadzono jednolity strój - mundur z biało - czerwoną naszywką, który uczniowie noszą dwa razy w tygodniu, w ustalone dni mundurowe. W pracy wychowawczej główny nacisk został położony na kształtowanie postawy patriotycznej i obywatelskiej. Kadeci mają obowiązek uczestniczyć w uroczystościach związanych z obchodami świąt państwowych. Młodzież wraz z wychowawcami opracowała regulamin klasy mundurowej. Jeden z zapisów reguluje przyznawanie uczniom kolejnych stopni awansu.

 

Stopnie awansu


Z chwilą ślubowania uczeń klasy mundurowej otrzymuje stopień młodszego kadeta, a po ukończeniu klasy pierwszej - stopień kadeta.
Kolejne stopnie awansu kadet może otrzymać każdorazowo po klasyfikacji semestralnej i rocznej, przy czym warunkiem uzyskania kolejnych stopni awansu są:
- średnia ocen - 3,5 i więcej,
- minimum dobre zachowanie.
Uczeń może zdobywać kolejne stopnie awansu, jeśli godnie reprezentuje szkołę i bierze aktywny udział w szkolnych i pozaszkolnych przedsięwzięciach oraz czynnie uczestniczy w zajęciach objętych programem "Kariera w mundurze".
Zewnętrzną oznaką posiadanego stopnia jest noszona na prawym rękawie nakładka w białe paski - "belki" w ilości odpowiadającej posiadanemu stopniowi

Oznaką mogą być również białe paski - "belki" naszyte na pagonach w ilości odpowiadającej posiadanemu stopniowi.

 

Na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród uczniów klas mundurowych i ich rodziców można stwierdzić, że realizacja programu klasy mundurowej spełniła ich oczekiwania.


SONDAŻ


Czy warto uczyć się w klasie mundurowej?


Olek (kl. II): Cieszę się, że uczę się w tej klasie, ponieważ interesuję się wojskowością. Podczas wyjazdów do jednostki w Suwałkach widziałem pojazdy wojskowe

w akcji, mogłem też lepiej poznać historię jednostek wojskowych w naszym regionie. Dzięki zajęciom strzeleckim nauczyłem się korzystać z broni. Lubię też historię, zainteresowała mnie historia życia Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Piotrek (kl. I): Warto chodzić do klasy mundurowej, ponieważ są organizowane ciekawe zajęcia pozalekcyjne, w tym karate i strzelanie.
Błażej (kl. I): Do klasy mundurowej opłaca się chodzić, ponieważ są bezpłatne zajęcia typu: strzelanie, karate i basen.
Aleksandra (kl. III): Dzięki temu, że wybrałam tę klasę, mam większe szanse na dostanie się do szkoły o profilu mundurowym.
Kasia (kl. III): W klasie mundurowej warto być ze względu na różne konkury. Co roku odbywa się Konkurs Strzelecki o Puchar Dyrektora Gimnazjum nr 1,

w którym uczniowie klas mundurowych mogą brać czynny udział.
Martyna (kl. II): Wybrałam klasę mundurową, dlatego że są organizowane rozmaite wycieczki do placówek służb mundurowych, np. do straży granicznej, wojska, straży pożarnej, policji, służby celnej. Na tych spotkaniach zapoznajemy się ze sprzętem używanym przez pracujące w tym zawodzie osoby.
Paulina (kl. III): Ucząc się w klasie mundurowej, można lepiej wykształcić swoją sprawność fizyczną. Mamy też możliwość noszenia mundurów i zdobywania stopni od młodszego kadeta do dyplomowanego brygadiera.
Kamil (kl. III): Warto być w klasie mundurowej, ponieważ jest dużo ciekawych zajęć pozalekcyjnych oraz spotkań z przedstawicielami służb mundurowych.

Do zajęć klasy mundurowej należy np. strzelanie i kurs samoobrony. Jako klasa mamy obowiązek nosić mundury w wyznaczony dzień.
Mateusz (kl. III): Dzięki zajęciom strzeleckim poprawiłem swoją celność strzałów. Dostałem się dzięki temu do etapu wojewódzkiego konkursu strzeleckiego.
Czarek (kl. III): Bardzo podobają się mi zajęcia prowadzone przez instruktora karate. Dzięki nim osiągnąłem lepszą sprawność fizyczną. Jeśli spotka mnie jakieś niebezpieczeństwo, będę mógł się obronić, stosując poznane techniki walki.
Wychowawczyni kl. mundurowej: Warto się uczyć w klasie mundurowej, ponieważ niewątpliwie kształtuje ona charakter i samodyscyplinę. Uczniowie poznają specyfikę pracy służb mundurowych, co może im ułatwić zaplanowanie swojej przyszłej drogi życiowej. W tym celu organizowane są wycieczki np. do straży pożarnej, urzędu celnego, jednostki wojskowej itp. Poza tym młodzież uczestniczy w dodatkowych zajęciach z samoobrony, strzelectwa sportowego. Nasze gimnazjum nawiązało kontakt z liceum w Suwałkach, w którym są klasy mundurowe oraz z podobną szkołą w Dąbrowie Białostockiej. Można więc w przyszłości kontynuować naukę w tym kierunku.


Sondaż przeprowadziły Iwona Kupińska i Weronika Szyc (uczennice Gimnazjum nr 1 w Augustowie).