Historia szkoły

Ilustracja do artykułu ZSSnr2.JPG

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej jest placówką przyjazną uczniom. Dąży do zaspokajania oczekiwań dzieci i rodziców. Uczniowie rozwijają się pod okiem profesjonalnej, posiadającej pełne kwalifikacje do nauczanych przedmiotów kadry pedago­gicznej. Mają możliwość rozwijać swoje umiejętności i zdolności. Szkoła stara się też stwarzać możliwości atrakcyjnego spędzania wolnego czasu poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych. Nie zapomina rów­nież o uczniach mających trudności. Oferuje im zajęcia logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne oraz zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze. Dla dzieci mających wady postawy prowadzone są zajęcia gimnastyki korekcyjnej. Świetnie funkcjonuje w pełni skomputeryzowana biblioteka szkolna zapewniając wiele ciekawych zajęć rozwijających zainteresowania czytelnicze, daje możliwość korzystania z komputerów (pracownia ICIM). Coraz więcej dzieci korzysta ze świetlicy szkolnej. Nad pra­widło­wym przebiegiem procesu wychowawczego czuwają wychowawcy i pedagog szkolny.

Szkoła posiada 12 sal lekcyjnych. W szkole funkcjonuje pracownia komputerowa, która pozwala na korzystanie z programów multimedialnych i Internetu. Ważne informa­cje o szkole publikowane są na szkolnej stronie internetowej. Działa kuchnia i stołówka. Przy szkole znajduje się boisko sportowe oraz Hala Sportowa wraz z zapleczem, z której w ramach zajęć wychowania fizycznego korzystają uczniowie naszej szkoły, ale też uczniowie z innych augustowskich szkół, kluby sportowe i zakłady pracy. Hala posiada widownię (ponad 500 miejsc) dzięki temu odbywają się tu mecze, zawody sportowe i inne imprezy. Uczniowie mają też do dyspozycji salę do gimnastyki korekcyjnej i siłownię.

Nasza szkoła jest miejscem, gdzie stwarza się warunki do nauki wszystkim dzie­ciom. W naszych dążeniach kierujemy się dobrem ucznia, jego możliwościami i predys­pozycjami. Dbamy o to, aby zarówno uczniowie, jak i rodzice byli ze wszech miar usatys­fakcjonowani jakością i fachowością naszych działań.

Nasza szkoła jest bezpieczna, otwarta oraz przyjazna uczniom i rodzicom. Wyposaża w wiedzę i umiejętności przydatne na dalszym etapie kształcenia, daje możliwości własnego rozwoju, kształtuje właściwe postawy moralne. Uczniowie lubią swoją szkołę, czują się w niej bezpiecznie. Otoczone troskliwą opieką mogą rozwijać swoje zdolności  i zainteresowania. Dbamy o patriotyczne wychowanie naszych dzieci. Pamiętamy o naszej małej i dużej Ojczyźnie.

Szkoła dba o wszechstronny rozwój ucznia, w szkole prowadzone są różnorodne zajęcia pozalekcyjne. Od lat istnieją min. :Uczniowski Klub Sportowy ,, Kormoran”, Szkolne Koło Wolontariatu oraz Samorząd Uczniowski

 

Misją Szkoły
jest zapewnienie uczniom warunków do rozwoju intelektualnego i fizycznego
oraz wychowanie dobrego i wrażliwego człowieka wyposażonego
w wiedzę i umiejętności przydatne na dalszym etapie kształcenia.

Dodana: 2 styczeń 2017 19:57

Zmodyfikowana: 7 październik 2018 22:23

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 2933